Mål och utvecklingsmöjigheter

Kommunikation: Utveckla elevernas intresse och förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk.

Hur: STL (skriva sig till lärande), samtal kring texter, rim och ramsor, ord – bild- ljud, bokstäver och symboler, ordlekar, ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Digitalisering: Använda modern teknik som verktyg för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära. Kritiskt tänkande och säker och ansvarsfull kommunikation.

Hur: Skriva sig Till Lärande – STL-modellen kombinerar digitala fördelar med sådant som forskare menar är viktiga faktorer för barns lärande och utveckling, såsom social interaktion, kamratbedömning, formativ återkoppling och betydelsen av att ha en mottagare för sina texter. Modellen används från åk 1 ända upp till åk 9.

Utomhuspedagogik: Främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek och rörelse. Utveckla en allsidig rörelseförmåga och få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Upplevelse rörelseglädje. Utforska sin omvärld.

Hur: Vi använder olika samhälls- och utomhusmiljöer som platser för lärande. Lek och rörelse ute under olika årstider.


NCU:s (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) definition av utomhuspedagogik lyder:
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:

  • att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
  • att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
  • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Sociala förmågor: Respekt för andra människor och vår miljö, samt hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Få förståelse för andra människor och deras situation samt viljan att hjälpa andra. Utveckla förtrogenhet för demokratiska former. Ta ansvar för både miljö och egna handlingar. Utveckla goda kamratrelationer och tilltro till sig själv.

Hur: Livsfrågor med betydelse för eleven t ex kamratskap, rättvisa och könsroller. Dramatisering och lekar inne och ute. Klassråd och demokratiska arbetsformer. Arbete med gemensamma samvaroregler och rutiner för att skapa trygghet.

25 oktober 2017